family-pic

תהליך ניהול ומניעת הסיכונים וצמצום טווח הפגיעה האפשרי בעסק משתנה ממשפחה למשפחה ומעסק לעסק ותלוי במשתנים רבים כגון סוג העסק, היקף הפעילות שלו, מספר העובדים וכו'. התהליך הינו דו שלבי. ראשית יש למפות את אזורי הסיכון, שנית יש לבצע הערכת גובה סיכון באזורי הסיכון השונים.

התהליך מתבצע בשיתוף של גורמים רבים ותוך שיתוף פעולה, אקטוארים, משפטנים, כלכלנים, יועצי מס, אנשי משאבי אנוש, יועצים ארגוניים ועוד, כך שכל גורם תורם את חוות דעתו בתחום התמחותו בנוגע לסיכון הקיים עבור החברה בתחום זה.

למעשה יש לערוך סקירת סיכונים פוטנציאליים ובניית אסטרטגייה מוסכמת בין השותפים. ללא שיתוף פעולה בין השותפים לעסק ו/או בני המשפחה סביר כי התהליך לא יצלח.

על מנת להתמודד עם הסיכונים יש לפעול בשלושה מישורים: ראשית, הבנת הסיכונים האפשריים, שנית, הכנת תוכנית ניהולית מסודרת להון המשפחתי ולעסק ושלישית, עריכת צוואות, הסכמי ממון ותקנון – קרי תרגום הסיכונים לפעולה מניעתית.

עריכת הסכמים חכמים שייקחו בחשבון את מכלול האלמנטים הנוגעים לניהול נכון של עסקים משפחתיים תוך ראיה רחבה של הסיכונים האפשריים ובכך יוכלו למנוע סכסוכים עתידיים.

אמנה משפחתית:
אמנה משפחתית מוגדרת על-ידי העוסקים בתחום כהסכם או חוקה משפחתית שתכליתה קביעת המטרות המשותפות של המשפחה והגדרת כללי המשחק עבור משפחה מסוימת, הן בפן העסקי והן בפן המשפחתי. מדובר במעין קוד אתי של המשפחה המשלב בתוכו גם הוראות לגבי אופן ניהול החברה, הסכמי בעלי מניות וכדומה. הגדרת החזון, העקרונות והערכים הבסיסיים לאורם תפעל המשפחה בזירה העסקית ובכלל יוצרת אמון בין בני המשפחה ומהווה נכס כלכלי חשוב עבור כל תאגיד או חברה משפחתית.

מטרה חשובה של האמנה החברתית היא שמירת השליטה בידי המשפחה, מניעת איומים והשתלטות חיצונית על החברה וכן הסדרת אופן ההעברה הבין דורית בחברה המשפחתית.

משפחות רבות בוחרות לשלב במסגרת האמנה החברתית, לצידן של הוראות בדבר הערכים והחזון של המשפחה גם הוראות בדבר העברת השליטה בחברה, הסכם בעלי מניות, אופן עריכת השינויים בחלוקת ההון, חלוקת דיווידנדים, חזון עסקי, הוראות ממשל תאגידי, זכויות וחובות של המעורבים בעסק, תרומה לקהילה ועוד.

הוראות האמנה המשפחתית מהוות מעין מתווה מנחה לפעילות החברה ברבדים השונים.

אמנה משפחתית שונה ממשפחה למשפחה, החוכמה היא ליצור אמנה שתתאים למשפחה הספציפית.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת